Tuesday, March 31, 2015

Penyelesaian Persamaan Serentak Melalui Kaedah Penggantian

Persamaan serentak (simultaneous equation) dalam dua pemboleh ubah yang terdiri satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear boleh diselesaikan melalui kaedah penggantian (substitution method).

Langkah-langkah penyelesaian:
  1. Susun persamaan linear supaya satu daripada pembolehubah-pembolehubah itu menjadi perkara rumus bagi persamaan itu.

  2. Gantikan persamaan baharu daripada langkah 1 ke dalam persamaan tak linear. Satu persamaan kuadratik dalam satu pembolehubah akan terbentuk.

  3. Selesaikan persamaan kuadratik itu secara pemfaktoran, penyempurnaan kuasa dua atau dengan menggunakan rumus.

  4. Gantikan nilai pembolehubah yang diperolehi daripada Langkah 3 ke dalam persamaan linear yang diperolehi dalam Langkah 1 untuk mencari nilai pembolehubah yang satu lagi.

Contoh 1

Selesaikan persamaan serentak:
x + 2y = 1
x2 + 4y2 = 13

Penyelesaian:


Nota: Nilai-nilai x dan y yang diperolehi boleh disemak dengan menggantikan nilai-nilai itu ke dalam persamaan (1) dan persamaan (2).


Contoh 2

Selesaikan persamaan serentak

Penyelesaian:


6 comments: