Friday, April 12, 2013

Mewakilkan Sesuatu Hubungan


Set
Set adalah suatu pungutan benda-benda (collection of things), dimana setiap benda-benda itu dikenali sebagai unsur (element). Sesuatu set boleh ditulis dengan cara memperihalkannya (describing it), atau menggunakan tanda kurungan { } dan dilabelkan dengan huruf abjad besar (capital letter).


Gambar Rajah Anak Panah
Gambar rajah anak panah (arrow diagram) yang menghubungkan antara set A dan set B ialah suatu pemasangan (pairing) unsur-unsur dalam set A dengan unsur-unsur dalam set B.

Contohnya;

A = {Viva, Waja, Estima}
B = {Perodua, Proton, Toyota}

Hubungan ‘ialah model kepada’  antara set A dan set B boleh ditunjukkan seperti dalam rajah di bawah.
Pasangan Bertertib
Hubungan antara dua set juga boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib (ordered pairs).

Misalnya, hubungan antara set A sengan set B dalam rajah di atas boleh diwakilkan dengan set pasangan bertertib seperti berikut;

{(Viva, Perodua), (Waja, Proton), (Estima, Toyota)}
Graf
Hubungan juga boleh diwakilkan dalam bentuk graf (graph). Misalnya, hubungan antara set A dan set B dalam gambar rajah anak panah boleh diwakilkan dengan graf yang berikut. 


No comments:

Post a Comment