Monday, March 2, 2015

Garis Lurus Penyuaian Terbaik

Semasa para penyelidik menjalankan ujikaji, data-data yang diperolehi kebiasaannya mengaitkan dua atau lebih pembolehubah (variable). Kadang-kadang data yang diperoleh itu dapat disuaikan dengan suatu garis lurus.

Maka, terdapat satu hubungan linear antara dua pembolehubah itu.


Melukis Garis Lurus Penyuaian Terbaik

Garis lurus penyuaian terbaik (line of best fit) menyambungkan kebanyakan titik yang diplot pada graf.

Titik-titik yang terletak pada garis lurus penyuaian terbaik itu bertaburan secara seimbang pada kedua-dua belah garis lurus itu.


Rajah di atas menunjukkan garis lurus penyuaian terbaik, L, yang mengaitkan pembolehubah Y dengan pembolehubah X. Persamaan yang mengaitkan Y dengan X ialah;


No comments:

Post a Comment