Monday, September 21, 2015

Takrif Radian

1 radian ialah sudut yang tercangkum pada pusat suatu bulatan oleh satu lengkok yang sama panjang dengan jejari bulatan itu.


Misalnya, dalam rajah di bawah,


OA = AE = 1 cm, ∠AOE = 1 rad.
OB = BF = 2 cm, ∠BOF = 1 rad.
OC = CG = 3 cm, ∠COG = 1 rad.


Nota: rad ialah singkatan untuk radian.

No comments:

Post a Comment