Tuesday, November 10, 2015

Pembolehubah Rawak Diskret Binomial

Suatu pembolehubah terdiri daripada suatu set X yang unsur-unsurnya ialah kesudahan yang diperolehi dalam suatu uji kaji.

Pembolehubah rawak (random variable) yang nilai unsur-unsurnya tepat dan boleh dibilang dinamakan pembolehubah rawak diskret (discrete random variable).

Jika X ialah suatu pembolehubah rawak diskret dan mengambil nilai-nilai x1, x2, x3, …, xn, maka

P(X = x1) + P(X = x2) + P(X = x3) + … + P(X = xn) = 1

IaituW = {bilangan nombor yang diperolehi jika sekeping duit syiling dilambung sepuluh kali}

Y = {bilangan hari Azlan hadir ke sekolah dalam seminggu}

Z = {bilangan mentol yang berfungsi daripada 10 biji mentol}

Pembolehubah W, Y dan Z di atas ialah pembolehubah rawak diskret.

Percubaan Bernoulli (Bernoulli trials) ialah percubaan yang mempunyai hanya dua kesudahan yang mungkin, iaitu berjaya atau gagal.

Apabila percubaan Bernoulli diulangi beberapa kali, maka jumlah bilangan kejayaan merupakan pembolehubah rawak Binomial.

Oleh itu, pembolehubah W, Y dan Z di atas adalah merupakan pembolehubah rawak Binomial.

No comments:

Post a Comment